ศึกษาธรรมชาติที่เป็นบ่อเกิดของทฤษฎีทางสุนทรียภาพ ทัศนธาตุ ทฤษฎีการออกแบบและทฤษฎีสี พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ