จิตวิทยาในการเข้าสังคม กฏหมาย จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และสัญญากฎข้อ บังคับในการปฏิบัติวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ในสาขาสถาปัตยกรรมภายในและ มัณฑนศิลป์ มาตรฐานในการปฏิบัติวิชาชีพ และการประกอบธุรกิจในวิชาชีพ