ทฤษฎี หลักการเลือกงานศิลปะและของตกแต่ง แนวทางและวิธีการจัดวางงานศิลปะและของ ตกแต่งให้สอดคล้องกับการออกแบบภายใน มีการศึกษานอกสถานที่