ขั้นตอน และวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดเกณฑ์ในการออกแบบ และการทำรายละเอียดประกอบโครงการออกแบบภายใน ตามระเบียบ วิธีวิจัยพื้นฐาน การปฏิบัติวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรม ภายในและมัณฑนศิลป์