หลักการ ทฤษฎี กฏหมาย และปฏิบัติการออกแบบภายในสถานบริการสาธารณะขนาด ใหญ่ ตามมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ โดยให้จัดหา วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการตกแต่งก่อนการปฏิบัติงานออกแบบ มีการศึกษานอกสถานที่