พื้นฐานสาธารณสุข ระบบและนโยบายของงานสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งงานสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสาธารณสุข ปัญหาสาธารณสุข เครื่องมือที่ใช้ในงานสาธารณสุข ครอบคลุม ชีวสถิติ ระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร์ และระบบสารสนเทศ