พื้นฐานสาธารณสุข ระบบและนโยบายของงานสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งงานสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสาธารณสุข ปัญหาสาธารณสุข เครื่องมือที่ใช้ในงานสาธารณสุข ครอบคลุม ชีวสถิติ ระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร์ และระบบสารสนเทศ

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อผู้บริโภค ต่อสังคม และหลักการทางนิติธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการประยุกต์และการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆ

พื้นฐานของงานด้านการบริหารงานทั่วไป ทั้งในลักษณะของภาครัฐบาลและภาคเอกชน กระบวนการจัดการ ครอบคลุม การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม การตลาด ธุรกิจ และการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกลวิธีแนวทางต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเภสัชกรรม

หลักเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การบัญชีเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์งบการเงิน ระบบบัญชีต้นทุน และการบริหารสินค้าคงคลัง การประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ

ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบและบทบาทของการบริการ ธรรมชาติและลักษณะของงานบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 

การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาในทางระบาดวิทยา และการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม  การประยุกต์ใช้เภสัชเศรษฐศาสตร์ในการประเมินทางสุขภาพ ครอบคลุมถึงมิติและผลลัพธ์ในการประเมิน การจำแนกต้นทุน ผลลัพธ์ทางสุขภาพประเภทต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทางด้านเภสัชกรรม

แนวคิดและบทบาทที่สำคัญทางการตลาดสำหรับสำหรับบริการทางสุขภาพเชิงวิชาชีพ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิจัยและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาด การจัดการส่วนผสมทางการตลาด การจัดองค์การ การควบคุมทางการตลาดสำหรับสำหรับบริการทางสุขภาพเชิงวิชาชีพ

พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยา กระบวนการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ทฤษฎีการรับรู้ จิตวิทยาสังคม ปัจจัยต่างๆ และทฤษฎีที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วย การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติทางด้านสุขภาพ

การศึกษามุมมองเชิงสังคมและวัฒนธรรมโดยบูรณาการสหสาขาวิชาครอบคลุม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางสุขภาพและระบบยา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ เภสัชกรชุมชน เภสัชกรร้านยา มีศาสตร์การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกรชุมชน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อการดูแลเบื้องต้น สำหรับรักษาโรคที่พบบ่อย และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และสามารถเข้าใจบทบาทของร้านยา เภสัชกรชุมชนกับระบบสุขภาพของประเทศ