เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ความหมาย หลักการของการวิจัย การจำแนกประเภทของการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการของการวิจัย การประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลการวิจัย ตลอดจนถึงประโยชน์ของงานวิจัยในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม