แนวคิดและบทบาทที่สำคัญทางการตลาดสำหรับสำหรับบริการทางสุขภาพเชิงวิชาชีพ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิจัยและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาด การจัดการส่วนผสมทางการตลาด การจัดองค์การ การควบคุมทางการตลาดสำหรับสำหรับบริการทางสุขภาพเชิงวิชาชีพ