แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมาย ประเภทและ ลำดับชั้นของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย การแก้ไขกรณีการขัดแย้งของกฎหมายแต่ละฉบับ การอุดช่องว่างของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข