พื้นฐานของงานด้านการบริหารงานทั่วไป ทั้งในลักษณะของภาครัฐบาลและภาคเอกชน กระบวนการจัดการ ครอบคลุม การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม การตลาด ธุรกิจ และการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกลวิธีแนวทางต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเภสัชกรรม