การฝึกปฏิบัติการสื่อสารในหน่วยงานสาธารณสุข ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อประเมินและจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพของผู้รับบริการสุขภาพ และการสื่อสารกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

Communication practice in public health organizations; practice in communication skill to assess and manage health problems of health service receivers; and communication with health care providers.