การศึกษามุมมองเชิงสังคมและวัฒนธรรมโดยบูรณาการสหสาขาวิชาครอบคลุม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางสุขภาพและระบบยา