เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อผู้บริโภค ต่อสังคม และหลักการทางนิติธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการประยุกต์และการแก้ปัญหาในกรณีศึกษาต่างๆ