หลักการเภสัชระบาดวิทยา ประเภท รูปแบบและวิธีดำเนินการด้านเภสัชระบาดวิทยา สถิติที่ใช้ในงานด้านเภสัชระบาดวิทยา ระบบการเฝ้าระวังปัญหาด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประยุกต์ใช้เภสัชระบาดวิทยาทางสาธารณสุขและทางเภสัชศาสตร์