หลักเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การบัญชีเพื่อการบริหาร การวิเคราะห์งบการเงิน ระบบบัญชีต้นทุน และการบริหารสินค้าคงคลัง การประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ