การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาในทางระบาดวิทยา และการประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในงานสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม  การประยุกต์ใช้เภสัชเศรษฐศาสตร์ในการประเมินทางสุขภาพ ครอบคลุมถึงมิติและผลลัพธ์ในการประเมิน การจำแนกต้นทุน ผลลัพธ์ทางสุขภาพประเภทต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทางด้านเภสัชกรรม