พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยา กระบวนการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ทฤษฎีการรับรู้ จิตวิทยาสังคม ปัจจัยต่างๆ และทฤษฎีที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วย การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการส่งเสริมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติทางด้านสุขภาพ