แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ด้านยาความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ต่อระบบสาธารณสุขและนโยบายด้านยาระบบการเงินการคลังสาธารณสุขการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีด้านสุขภาพครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการประเมินผลลัพธ์และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินผล