การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 222 เคมีฟิสิกัล 2 และ 513 321 เคมีฟิสิกัล 3

Experiments related to the contents in 513 222 Physical Chemistry II and 513 321 Physical Chemistry III.