โครงสร้าง หน้าที่และเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล หน้าที่และกลไกการทำงานของเอนไซม์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

เทอร์โมไดนามิกส์ของแก๊สและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุลของไอออน สารละลายอิเล็กโทรไลต์ จลนเคมี ระบบของอนุภาคขนาดใหญ่ หลักของเคมีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้ในทางชีวภาพ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ากับสสาร

Thermodynamics of gas and solution. Chemical equilibrium and ionic equilibrium. Electrolytic solution. Chemical kinetics. Macromolecules. Principles of nuclear chemistry and biological applications. Electromagnetic radiation and matters.

หลักการทางชีวเคมีในโภชนาการของมนุษย์ หน้าที่และกลไกการทำงานของวิตามิน และแร่ธาตุ การวัดภาวะโภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ

BIOCHEMICAL PRINCIPLES OF HUMAN NUTRITION. FUNCTIONS AND MECHANISMS OF VITAMINS AND MINERALS. ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND MALNUTRITION.

โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมและการควบคุม การเก็บรักษาและการแสดงออกของข้อมูลทางพันธุกรรม พันธุวิศวกรรม

STRUCTURES AND FUNCTIONS OF BIOMOLECULES. ENZYMES AND BIOENERGETICS. METABOLISM AND REGULATION. STORAGE AND EXPRESSION OF GENETIC INFORMATION. GENETIC ENGINEERING.

วิธีวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าประเภทต่างๆ คอนดักโตเมตรี โพเทนชิโอเมตรี คูโลเมตรี อิเล็ก- โทรแกรวิเมตรี โวลแทมเมตรี และแอมเพอโรเมตรี เทคนิคแก๊สและลิควิดโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์เชิงความร้อน

Electroanalytical methods : conductometry, potentiometry, coulometry and electro- gravimetry, voltammetry and amperometry. Gas and liquid chromatography. Thermal analysis.

การทดลองเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์แบบต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในรายวิชา 513237 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Experiments related to the contents in 513237 Instrumental Analysis in biological Science.

หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต์เทคนิคทางอัลตราไวโอเลตและวิชิเบิลสเปกโทรเมตรีฟลูออโรเมตรี อะตอมมิกสเปกโทรเมตรี การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดพีเอชและเซนเซอร์แบบต่าง ๆ แก๊สและไฮเพรสเซอร์ลิควิดโครมาโทกราฟิก

Principles. Instrumentation and applications of the following techniques: ultraviolet and visible spectrometry, fluorometry, atomic spectrometry, potentiometry involving pH electrodes and other sensors. gas and high pressure liquid chromatography.

การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 100 เคมีทั่วไป

Experiments related to the contents in 513 100 General Chemistry.

วิชาบังคับก่อน: 513101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513101 เคมีทั่วไป 1

Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I.