วิชาบังคับก่อน: 513101 เคมีทั่วไป 1 หรืออาจเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513101 เคมีทั่วไป 1

Experiments related to the contents in 513 101 General Chemistry I.