หลักการตลาด ความหมาย ขอบเขตและการจำแนกประเภทของตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาดในระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การพัฒนาโครงสร้าง การวิจัยตลาด การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด

Marketing principles. Meanings, scope and classification of markets, activities and functions of markets in economic systems, the marketing environment, factors affecting changes in markets, consumer behavior, market segmentation, infrastructure development, marketing research including marketing strategies and planning.