ทฤษฎีและพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้นำ ความสำคัญต่อการนำองค์การ ความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้จัดการ  ลักษณะของผู้นำประเภทต่างๆ  ที่มีผลต่อการบริหารและความสำเร็จขององค์การและกลุ่มงาน  การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ศึกษาระบบพื้นฐาน และการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การเขียนผังโปรแกรม การประยุกค์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด

ความสำคัญ และพัฒนาการของการตลาดอิเลคทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจ และคู่แข่ง กลยุทธ์การทำตลาดอิเลคทรอนิกส์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้ได้ผลดีที่สุดในระยะเวลาอันสั้น การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอิเลคทรอนิกส์และฝึกปฏิบัติจริง

ศึกษาทฤษฎีและปรัชญาทางจริยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม การบริหารงานอย่างโปร่งใส ระบบการประกันคุณภาพ ระบบการควบคุมภายในองค์กรและการควบคุมจากภายนอกองค์กร ความสัมพันธืระหว่างธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและกฎหมาย

ศึกษาวิธีการประมวลและจัดการข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมูล และความต้องการข้อมูล การออกแบบพัฒนาและการประเมินต้นทุนของระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ

ระบบพื้นฐานและการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การเขียนผังโปรแกรมการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด
วิธีการประมวลและจัดการข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและความต้องการข้อมูล การออกแบบพัฒนาและการประเมินต้นทุนของระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูล

บทบาทและหน้าที่ของเทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในองค์การ การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีและวัตกรรมสำหรับองค์กร การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคล องค์การและบริบทแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม