วิธีการประมวลและจัดการข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและความต้องการข้อมูล การออกแบบพัฒนาและการประเมินต้นทุนของระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูล

Basic data processing and management and information systems; development of information systems in business organizations; analysis of data systems and data needs; design, development and assessment of costs of data systems in businesses and industries; and application of computer technology and telecommunication in data systems.