ศึกษาทฤษฎีและปรัชญาทางจริยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม การบริหารงานอย่างโปร่งใส ระบบการประกันคุณภาพ ระบบการควบคุมภายในองค์กรและการควบคุมจากภายนอกองค์กร ความสัมพันธืระหว่างธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและกฎหมาย