ศึกษาวิธีการประมวลและจัดการข้อมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมูล และความต้องการข้อมูล การออกแบบพัฒนาและการประเมินต้นทุนของระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ