แนวโน้มและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรม ค้นหาความสามารถหลักและโอกาสทางธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์แบบจำลองธุรกิจเพื่อสร้างกระแสรายได้ การสร้างนวัตกรรมด้วยการจัดวางโครงสร้าง ข้อเสนอที่ส่งมอบ และการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า รวมถึงรูปแบบธุรกิจร่วมสร้างจากมวลชน และการระดมทุนจากมวลชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล

TECHNOLOGICAL TRENDS AND ENVIRONMENT FOR INNOVATION DEVELOPMENT; IDENTIFYING CORE COMPETENCIES AND OPPORTUNITIES FOR DIGITAL BUSINESS; ANALYSIS OF BUSINESS MODELS TO GENERATE INCOME FLOW; INNOVATIVE CREATION THROUGH CONFIGURATION, OFFERINGS, AND EXPERIENCES CREATION FOR CUSTOMERS; AND CROWDSOURCING AND CROWD FUNDING FOR DIGITAL BUSINESS INNOVATION DEVELOPMENT.