หลักการพื้นฐานของสารละลายและค่าการละลาย   เทคนิคในการเพิ่มการละลายของสารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย หลักการอื่นๆ ที่ใช้ในการเตรียมยาสำเร็จรูปรูปแบบยาน้ำ สารช่วยในการปรุงแต่งยารูปแบบของเหลว  รูปแบบ หลักการ เทคนิคการเตรียม การรักษาความคงตัว  และการพัฒนาตำรับเภสัชภัณฑ์รูปแบบยาน้ำ

Basic principles of solution and solubility; techniques to increase solubility; solution and solution properties; other principles for preparation of finished products in liquid dosage form, preparation and storage, and all liquid necessities.