พื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา สาเหตุต่างๆ ของการเกิดโรค และการใช้ยาเพื่อรักษาความผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงโรคติดเชื้อ ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องจากรายวิชา 565 355 เภสัชบำบัด 1 โดยเน้นการบูรณาการความรู้ในการวางแผนติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทักษะของการแก้ปัญหาทางคลินิกโดยใช้กรณีศึกษา

Fundamentals of pathophysiology, etiology and drug therapy in diseases and disorders of various body systems as well as infectious diseases; a continuation of course 565 355 pharmacotherapeutics I, with emphasis on integrating appropriate drug therapy monitoring, including skill development in clinical problem-solving employing case studies.