พื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา สาเหตุต่างๆ ของการเกิดโรค และการใช้ยาเพื่อรักษาความผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงโรคติดเชื้อ ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องจากรายวิชา 565 355 เภสัชบำบัด 1 โดยเน้นการบูรณาการความรู้ในการวางแผนติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทักษะของการแก้ปัญหาทางคลินิกโดยใช้กรณีศึกษา

Fundamentals of pathophysiology, etiology and drug therapy in diseases and disorders of various body systems as well as infectious diseases; a continuation of course 565 355 pharmacotherapeutics I, with emphasis on integrating appropriate drug therapy monitoring, including skill development in clinical problem-solving employing case studies.

หลักและกระบวนการในการเลือกสรรยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย การจ่ายเภสัชภัณฑ์ตามใบสั่งยา ข้อคำนึงถึงความเข้ากันได้ในคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการรักษาของรายการยาในใบสั่งยา (อันตรกิริยาของยา) การให้คำปรึกษา หรือข้อมูลของรายการยาในใบสั่งยา โดยเฉพาะกระบวนการในการจ่ายเภสัชภัณฑ์ที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น เภสัชภัณฑ์ที่ต้องผสมเอง เภสัชภัณฑ์ทางตา หู คอ จมูก เภสัชภัณฑ์ที่ให้ทางหลอดเลือด เภสัชภัณฑ์รังสี เป็นต้น

Principles and processes in selecting appropriate drugs to patients, dispensing of prescriptions, considering physical, chemical and therapeutic compatibility of drugs items in prescription (drug interaction), counseling or providing information of drug items in the prescription, especially, in the process of dispensing pharmaceutical products that require special expertise, for example; mixtures, Eye Ear Nose Throat (EENT) products, parenteral products, radiopharmaceutical products, etc.

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยากับปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยอื่นๆ  ที่มีผลต่อพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซึมยา (Absorption) การกระจายยา (Distribution) การเปลี่ยน (Biotransformation) และ การขับถ่าย (Excretion) ตลอดจนศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาพของยาที่มีอยู่ในร่างกาย และประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ในการประเมินคุณค่า และความเหมาะสมของยาสำเร็จรูปในแง่เภสัชวิทยา และเภสัชบำบัดเมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วย

หลักการและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่นำมาประยุกต์ทางเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาลผู้ป่วย ครอบคลุมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Principles and skills in interpersonal communication applied to pharmacy practice and pharmaceutical care including counseling to patient, communication skills, and professional relationship with other health care providers

หลักการและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่นำมาประยุกต์ทางเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาลผู้ป่วย ครอบคลุมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Principles and skills in interpersonal communication applied to pharmacy practice and pharmaceutical care including counseling to patient, communication skills, and professional relationship with other health care providers

หลักการและทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่นำมาประยุกต์ทางเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาลผู้ป่วย ครอบคลุมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

Principles and skills in interpersonal communication applied to pharmacy practice and pharmaceutical care including counseling to patient, communication skills, and professional relationship with other health care providers

ศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักการทางเภสัชจลนพลศาสตร์มาใช้ในการกำหนดขนาดยาและความถี่ของการใช้ยา ตลอดจนติดตามตรวจปรับระดับยาให้เหมาะสมสำหรับป่วยแต่ละราย การวัดและแปลผลระดับยาในเลือดหรือในของเหลวชีวภาพอื่นๆและการประเมินความเสี่ยงในการเกิดพิษของยาจากขนาดและความถี่ของการให้ยาต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา

การประเมินผลการพัฒนายาก่อนการทดสอบทางคลินิก และการทดสอบทางคลินิก รวมถึงการประเมินผลทางเภสัชกรรม โดยเน้นการจัดการข้อมูลและการประเมินผล