การประเมินผลการพัฒนายาก่อนการทดสอบทางคลินิก และการทดสอบทางคลินิก รวมถึงการประเมินผลทางเภสัชกรรม โดยเน้นการจัดการข้อมูลและการประเมินผล