ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยากับปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยอื่นๆ  ที่มีผลต่อพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซึมยา (Absorption) การกระจายยา (Distribution) การเปลี่ยน (Biotransformation) และ การขับถ่าย (Excretion) ตลอดจนศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาพของยาที่มีอยู่ในร่างกาย และประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ในการประเมินคุณค่า และความเหมาะสมของยาสำเร็จรูปในแง่เภสัชวิทยา และเภสัชบำบัดเมื่อนำมาใช้กับผู้ป่วย