ความรู้พื้นฐานทางโภชนาการคลินิก การประเมินภาวะโภชนาการในระดับบุคคล หลักการคำนวณความต้องการพลังงานและสารอาหาร แนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพสำหรับคนปกติหลักการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยเฉพาะโรค และความรู้ใหม่ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ