ความสำคัญและหลักการพื้นฐานในการวิจัยทางคลินิกสำหรับยา และ/หรือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ รวมถึง หลักการและกระบวนการวิจัยทางคลินิก มาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ตามแนวปฏิบัติของ International Conference on Harmonization, ICH (ICH/GCP) บทบาทของเภสัชกรในงานวิจัยทางคลินิก และพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก

Importance and basic principles of clinical research of drug products and/or health-related products, including principles and processes of clinical research, standards of Good Clinical Practice as per the International Conference on Harmonization; ICH (ICH/GCP), roles of pharmacists in clinical research, and other related foundations of clinical research.