การบริการสารสนเทศทางยาอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยบนหลักฐานทางเชิงประจักษ์ โดยครอบคลุมกระบวนการสืบค้นและเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารทางการแพทย์ประเภทต่างๆ การตอบคำถามทางยา และการสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศทางยา

Systematic provision of drug information services to support evidence-based practices of patient care, including processes of searching and selecting appropriate drug information sources, analyzing and appraising medical literature, answering drug information queries, and communicating and disseminating drug information.