ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตและประดิษฐ์เครื่องสำอางรวมทั้งสิ่งปรุงแต่งกลิ่น สี และการรักษาเสถียรภาพของเครื่องสำอางรูปแบบต่าง ๆ หลักการในการป้องกันและทดสอบความปลอดภัย การแพ้เครื่องสำอาง เครื่องสำอางที่มีตัวยาผสม การเลือกใช้ การควบคุมมาตรฐาน ลักษณะของการจำหน่าย