การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 513 340 ชีวเคมีพื้นฐาน

Experiments related to the contents in 513 340 Basic Biochemistry.