ทฤษฎีและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางชีวเคมี การแยก การจัดการและการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล การประมวลผล การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการทดลอง

Theory and practice related to methods and instrumentation used in biochemical research studies. Isolation, manipulation and analysis of biomolecules. Processing, analysis and presentation of the experimental data.