โครงสร้างและการเกิดไอโซเมอร์ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางแม่เหล็กและสเปกตรัมอิเล็กทรอนิกส์ เคมีสารละลาย กลไกของปฏิกิริยาอนินทรีย์

Structures and isomerism of coordination compounds. The crystal field theory. The ligand field theory. Magnetic properties and electronic spectra. Chemistry of solutions. Mechanisms of inorganic reactions.