สุขภาพของบุคคลที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ แนวคิดทั่วไปของพิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การจำแนกชนิดของโรคที่เกิดจากการทำงาน สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค โดยเน้น มลพิษทางอากาศ องค์ประกอบทางกายภาพและภาวะความเครียดเนื่องจากสภาพการทำงาน การป้องกันและควบคุมอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

HUMAN HEALTH RELATED TO THE WORKING ENVIRONMENT. GENERAL CONCEPTS OF INDUSTRIAL TOXICOLOGY AND SAFETY IN THE WORKPLACE. CLASSIFICATION OF OCCUPATIONAL DISEASES. CAUSES OF DISEASE: AIR POLLUTANTS, PHYSICAL AGENTS AND ERGONOMIC STRESS. PREVENTION AND CONTROL OF HEALTH HAZARDS. FIELD TRIPS ARE REQUIRED.