การจัดและตกแต่งบ้าน แนวทางการตกแต่งบ้านราคาประหยัด การเลือกสีแต่งบ้าน การปรับโฉมบ้าน การจัดแสงสว่างในบ้าน การระบายอากาศ การประหยัดพลังงาน การปรับปรุงทัศนียภาพนอกอาคาร การคัดแยกขยะ การจัดการของเสียจากห้องครัว การจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน

วิวัฒนาการของการจัดการมูลฝอย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แหล่งกำเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย อัตราการผลิตมูลฝอย การจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่งและการกำจัดมูลฝอย เกณฑ์และเทคนิคในการออกแบบพื้นฐานของวิธีการเผาในเตาเผา การฝังกลบแบบสุขาภิบาลและการหมักทำปุ๋ย เทคนิคการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ซ้ำและใช้ใหม่ มีการศึกษานอกสถานที่

EVOLUTION OF SOLID WASTE MANAGEMENT. RELATED LAWS AND REGULATIONS. SOURCES, COMPOSITIONS AND PROPERTIES OF SOLID WASTE. SOLID WASTE GENERATION RATE. HANDLING OF SOLID WASTE AT THE SOURCE. COLLECTION. TRANSPORTATION AND DISPOSAL OF SOLID WASTE. CRITERIA AND TECHNIQUES FOR FUNDAMENTAL DESIGN OF INCINERATION, SANITARY LANDFILL AND COMPOSTING. TECHNIQUES FOR REDUCTION, AND RECYCLING OF SOLID WASTE. FIELD TRIPS ARE REQUIRED.

การจำลองแบบของกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่าง ๆ ในอากาศ ดิน น้ำ และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษ

Environmental process modeling for pollutant transportation in air, soil, water and groundwater. Fate and transportation of pollutants.

แหล่งของพลังงาน เทคโนโลยีการเผาไหม้และการผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงด้วยปฏิกิริยาเคมีเชิงความร้อน เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการใช้พลังงาน

Sources of energy. Combustion and energy production technologies in power plants. Fuel production process using thermal-chemistry reactions. Alternative energy technologies. Environmental problems related to energy usage.

นิยามของเทคโนโลยีสะอาด ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดโดยเน้นการลดของเสียที่แหล่งกำเนิด การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติที่ดี การนำมาใช้ใหม่และการใช้ผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด มีการศึกษานอกสถานที่

Definition of clean technology. Hierarchy of waste management. Concepts of clean technology with emphasis on source reduction, input material changes, technology changes, good operational practices, recycling and reclamation processes. Applications of clean technology in factories. Clean technology auditing. Field trips are required.

แหล่งกำเนิดและการใช้ทรัพยากรพลังงาน ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามการใช้พลังงาน พลังงานสะอาด กฎหมายและข้อบังคับของการจัดการพลังงาน

ENERGY SOURCES AND USAGES. EFFECTS OF ENERGY ON THE ENVIRONMENT. ENERGY AUDIT. CLEAN ENERGY. LAWS AND REGULATIONS OF ENERGY MANAGEMENT.

ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการ มลพิษชนิดต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ

Compositions and relationships of natural elements. Causes, impacts, and management of various types of pollutants. Energy. Impact and management of energy usage.