สุขภาพของบุคคลที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ แนวคิดทั่วไปของพิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การจำแนกชนิดของโรคที่เกิดจากการทำงาน สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค โดยเน้น มลพิษทางอากาศ องค์ประกอบทางกายภาพและภาวะความเครียดเนื่องจากสภาพการทำงาน การป้องกันและควบคุมอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพ

มีการศึกษานอกสถานที่

Human health related to the working environment. General concepts of industrial toxicology and safety in the workplace. Classification of occupational diseases. Causes of disease: air pollutants, physical agents and ergonomic stress. Prevention and control of health hazards.

Field trips included.