วิวัฒนาการของการจัดการมูลฝอย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แหล่งกำเนิด องค์ประกอบและสมบัติของมูลฝอย อัตราการผลิตมูลฝอย การจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่งและการกำจัดมูลฝอย เกณฑ์และเทคนิคในการออกแบบพื้นฐานของวิธีการเผาในเตาเผา การฝังกลบแบบสุขาภิบาลและการหมักทำปุ๋ย เทคนิคการลดปริมาณมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ซ้ำและใช้ใหม่ มีการศึกษานอกสถานที่

EVOLUTION OF SOLID WASTE MANAGEMENT. RELATED LAWS AND REGULATIONS. SOURCES, COMPOSITIONS AND PROPERTIES OF SOLID WASTE. SOLID WASTE GENERATION RATE. HANDLING OF SOLID WASTE AT THE SOURCE. COLLECTION. TRANSPORTATION AND DISPOSAL OF SOLID WASTE. CRITERIA AND TECHNIQUES FOR FUNDAMENTAL DESIGN OF INCINERATION, SANITARY LANDFILL AND COMPOSTING. TECHNIQUES FOR REDUCTION, AND RECYCLING OF SOLID WASTE. FIELD TRIPS ARE REQUIRED.