โครงสร้างของโลก ทฤษฎีแผ่นเปลือกโลก การสร้างภูมิประเทศ โลกยุคแรก ตารางธรณีกาล ดวงอาทิตย์กับบรรยากาศของโลก อุทกภาคและระบบมหาสมุทร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบมหาสมุทรกับภูมิอากาศ ภูมิอากาศของโลก ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Structure of the planet earth. The theory of plate tectonics. Landscape evolution. The early earth. Geologic time scale. The sun and the atmosphere of the earth. Hydrosphere and ocean systems. Relationship between ocean system and climate. Past, present and future climate of the earth.