สมบัติของมูลฝอยชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกในการกู้วัสดุ กลยุทธ์การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ เทคนิคการหมักเพื่อทำปุ๋ย การผลิตก๊าซชีวภาพ การทำเหมืองหลุมฝังกลบ เชื้อเพลิงจากขยะ น้ำมันสังเคราะห์จากขยะพลาสติก

Municipal solid waste properties. Material recovery facility. Reuse strategies. Recycling. Composting techniques. Biogas production. Landfill mining. Refuse derived fuel. Synthetic oil from plastic waste.