นิยามและประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ การเพิ่มของประชากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการควบคุมมลพิษ บทบาทของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายการวางแผนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม

Definitions and history of environmental science. Ecosystem and natural balance. Human population growth and quality of life. Natural resource utilizations and environmental problems. Principles of environmental quality determination. Principles of environmental pollution control. Socio-economic and political roles in natural resource and environmental law.