การจำลองแบบของกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่าง ๆ ในอากาศ ดิน น้ำ และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษ

Environmental process modeling for pollutant transportation in air, soil, water and groundwater. Fate and transportation of pollutants.