เทคนิคการเก็บตัวอย่างและการหาองค์ประกอบของมูลฝอย การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของมูลฝอย

Sampling techniques and determination of solid waste composition. Analysis of physical, chemical and biological properties of solid waste.