แหล่งของพลังงาน เทคโนโลยีการเผาไหม้และการผลิตพลังงานในโรงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ กระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงด้วยปฏิกิริยาเคมีเชิงความร้อน เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการใช้พลังงาน

Sources of energy. Combustion and energy production technologies in power plants. Fuel production process using thermal-chemistry reactions. Alternative energy technologies. Environmental problems related to energy usage.